Transcrierea actelor de stare civilă

image_pdfimage_print

Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române.

Termenele pentru înscrierera certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mutilingve ale actelor de stare civilă:

 • în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs și s-au înregistrat se află în circumscripția misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
 • în celelalte situații cererea se depune personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.

Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al DPCLEP/SPCLEP.

Cererile  de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România,cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și art 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al Municipiului București şi cu avizul conform al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

Cererile  de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și art 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, vor fi primite și soluționate de către primăriile municipiilor reședință de județ, precum și de primăriile sectoarelor municipiului București, indiferent de instituția la care persoanele au depus dosarul de acordare/redobândire a cetățeniei române sau cea care a eliberat Certificatul de cetățenie.

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mutilingve ale actelor de stare civilă, la DPCLEP/SPCLEP/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

 1. Ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;
 2. Adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

 

Dovada calității de cetățean român a solicitantului se face cu certificatul  de cetățenie eliberat în nume propriu, respectiv cu certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți, în care a fost inclus minorul.Persoanele ai căror părinți au dobândit concomitent sau succesiv cetățenia română, în perioada minoratului, însă nu figurează în certificatele de cetățenie ale părinților sau nu le-a fost eliberat certificat de cetățenie în nume propriu se vor adresa Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Depunerea cererilor de transcriere se face numai personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, cererea poate fi depusă personal sau de către unul dintre părinți, ori după caz, de reprezentantul lor legal.

Referitor la transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor de naștere eliberate de autoritățile străine, în cuprinsul cărora la rubrica tata” sunt înscrise datele unei alte persoane decât soțul mamei:

 • conform dispozițiilor art. 414 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil copilul conceput sau născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei;
 • prin raportare la prevederile art 2589 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, lege care cârmuiește efectele generale ale căsătoriei și, implicit, filiația copilului din căsătorie și tăgăduirea paternității este, în ordine:
  • -legea reședinței obișnuite comune a soților;
  • -în lipsă, legea cetățeniei comune a soților;
  • în lipsa celor două situații, legea statului pe teritoriul căruia căsătoria a fost celebrată.

Documentele administrative emise de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum și traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate;
 • documentele eliberate de statele cu care Romania a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate
 • documentele care nu se regăsesc în una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) se supralegalizează, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia își are domiciliul titularul actului și se face în nume propriu,sau prin împuternicit cu procura specială autentificată.

Minorii în vârsta de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu asistat de unul dintre părinți sau, dupa caz de tutore; în cazul în care părinții au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceștia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

Pentru stabilirea primăriei unității administrativ-teritoriale competente să întocmească actul,cetățenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de DPCLEP/SPCLEP de la ultimul domiciliu avut în țară.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu pașapoarte expirate sau titluri de călătorie și sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil, vor solicita DPCLEP/SPCLEP de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistrați în Registrul Local de Evidență a Persoanelor; în baza dovezii și a pașaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Documente necesare

 • Cerere de transcriere, însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine în original și traducere legalizată.
 •  Certificatele de naștere și căsătorie,  actul de identitate sau pașaportul, după caz
 • declarații notariale, din partea ambilor soți cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinatate, nu se face referire la numele soților după căsătorie
 • în situația în care părinții minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declarație în fața ofițerului de stare civilă delegat cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea este prin împuternicit, se va solicita declaratie notarială cu privire la domiciliul minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect.
Descărcați Cerere transcriere (PDF - 27.6 KB) Descărcați Declaraţie Minor Domiciliu (PDF - 25.1 KB) Descărcați Declaraţie transcriere (PDF - 38.0 KB)