Măsuri cu privire la valabilitatea documentelor pe perioada STĂRII de ALERTĂ

Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/2020

În scopul prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), pentru evitarea prezentării la sediile serviciilor locale de evidență a persoanelor a unui număr mare de cetățeni, se menține măsura depunerii cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reședinței doar în baza unei programări telefonice, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu/reședință.
Valabilitatea actelor de identitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă , se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/2020

Pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări:
• Instituţiile şi autorităţile publice care, în exercitarea competenţelor prevăzute de legislaţia specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original şi/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
• Documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces se transmit de emitenţi la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorităţi ale statului român.
În termen de cel mult 90 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni de la încetarea stării de urgență, instituţiile, autorităţile publice şi persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces prevăzute de lege, în original, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă.

• Termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viaţă a persoanei, iar în situaţia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

Bine ați venit!

Prin intermediul acestei pagini vă oferim informații despre eliberarea actelor de identitate, înregistrările actelor si faptelor de stare civilă și nu în ultimul rând, informații despre funcționarea instituției Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al Județului Ilfov

Organizarea și funcționarea instituției

ilfovServiciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor modificată şi completată.

Scopul acestui serviciu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

Are in componența servicii si birouri de evidență a persoanelor de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane.
Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din localitățile județului Ilfov

Serviciul este condus de un director executiv numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, in condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
Directorul executiv are obligația de a lua măsuri pentru imbunătățirea activităților ce intră in sfera de competentă si de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă.
In indeplinirea prerogativelor cu care este investit serviciul , cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.