Informare prelucrări de date

image_pdfimage_print

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1901.

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste activități de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Direcțiile Județene de Evidență a Persoanelor (D.J.E.P.)

Prelucrarea datelor cu cararacter personal se efectuează cu  respectarea legalității prelucrării, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    Prelucrarea este legală numai dacă se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

Prevederile   regulamentului 679/2016  al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)   nu vor fi aplicabile prelucrărilor efectuate în scopul prevenirii, cercetării şi urmăririi penale a infractorului sau executarea sancţiunii penale. În cazul acestora vor fi aplicabile prevederile unei reglementări naţionale în aplicabilitatea Directivei (UE) 2016/680.

Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

       

Drepturile persoanelor vizate sunt  prevăzute în  dispozițiile art. 15 – 21 și 34 din Regulamentul nr. 679 /2016.

Prevederile art. 15, 16 și 18 – 21 din Regulamentul general privind protecția datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile menționate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituția noastră se efectuează cu respectarea  principiilor generale prevăzute în Regulamentul sus menționat, și anume:

  • să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • exacte și în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Model cerere furnizare de date