Furnizare date

image_pdfimage_print

ANUNȚ
Începând cu data de 01.01.2024, contravaloarea taxei pentru furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. este de 20 Lei/persoană.

Taxa poate fi achitată prin ordin de plată, în contul Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov  nr. RO75TREZ4215006XXX004519 deschis la Trezoreria Județului Ilfov .

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov – C.I.F. 17453650

 

CERERE FURNIZARE DATE

 

 

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 • date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovadă temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența a persoanelor etc.

Potrivit prevederilor art. 10, alin. 6 din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români,fac excepţie de la plata taxelor prevăzute de lege, verificarile din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale de către:

 • instituțiile publice cu atribuții în domeniul Apărării, Ordinii Publice, Securității Naționale și Justiției;
 • instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită, prevazute de lege;
 • casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
 • Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti.
 • Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a batrânilor;
 • alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.