INFORMAŢII PUBLICE

image_pdfimage_print

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 74/2004.

Scopuri, finanțare și conducere

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov este o instituție publică în subordinea Consiliului Județean, cu personalitate juridică.

Direcția are rolul de a asigura la nivel județean punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale seviciului se asigură din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local al județului Ilfov, subvenții de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, donații și sponsorizări în condițiile legii.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov este condusă de un Director executiv, numit în funcție prin Hotarârea Consiliului Județean, în condițiile legii și care are obligația de a lua măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera sa de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Aceasta răspunde potrivit legii, în fața Secretarului județului, care coordonează activitatea serviciului.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Baza legală

  • Ordonanța nr. 84/2001 – privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 97/2005 – privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
  • H.G. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
  • Legea nr. 105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
  • H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
  • Regulamentul(UE)  nr. 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public.