Eliberarea actului de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

image_pdfimage_print
 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

              În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titularul sau reprezentantul legal solicită la D.P.C.L.E.P./ S.P.C.L.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) actul de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) certificatul de naştere, original şi copie;

c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

g)documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

             În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite la D.P.C.L.E.P./S.P.C.L.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, după caz, prezentând documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g) din H.G. 295/2021, precum şi următoarele:

a)pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;

b)actul de identitate, în cazul deteriorării.